Хонг

Wikipedia-с

Хонг — Һазр һаригин нег эргесан цаг тааһад цагин негец болҗана. Хонг 24 часла хувалгасман (1440 минут; 86400 секунд); өрүнәс, өдрәс, асханас, сөөһәс тогтасман.