Аһулһур шилҗх

Фермент

Wikipedia-с

Фермент - әмд тоот химин хүврүлһиг шулуһар болулдаг бод.