Уранкә

Wikipedia талас

Урианкә бол Дөрвн Хальмыгин салбар Моңһлмуд ястан. Урианкә нэри Моңһлн Нууц Товчаанд анк гарчэ.

Тїїк[ясх | иш ясх]

Анк Лияо династигин үед (907-1125), Урианкәчуд одагин Китдин Лиаонин мужин орчимд бәжэ.Удалго тэд Мин улһин їед (1368–1644), хооран болн барун зүгрү нүүж экэлжээ. 13-р зуунд Урианкәчудиг (Юан гүрэн)нә үеин Рашид ал дин Судрин чуулгннд Өөн Урианкәчуд Сибирин өө тәгд ан гөрә кийж урц майханд әмдирдг гҗэ.Мин улһин үед Зүрчидүд "өөн күмүс" (,Зүрчин үгәр Woji) гэдг бәснә сүүлд Китдүд Урианхай гэдг болҗ.