Аһулһур шилҗх

Тәрнс

Wikipedia-с

Тәрнс — хальмг хуучн онц ухани-шаҗна төрл. Териг дала хувргуд, гелңүд, манҗ әмтн бүрдәв.

Орасн зулын һолм "Дорҗ җодвин"

Һурвн давхр хувцн бит болтха,

Кесн тосн һазадын дала бит болтха,

Өргсн цөгцм сөмр күрә бит болтха,

Өргсн зулм сөмр уул бит болтха.

Дөрвн үзгин һурвн цагин һучн һурвн

Хурмста теңгртән мөңк зулан өргҗәнәв,

Зандн модар герл өргҗәнәв.

Тосн дала угад мелмлзгсн дундын хурлд

Тәкни мөңкни герләр зул бәрий,

Арвн зеегд бадһрсн зул бәрий.

Харңһу һал дутал уга сарул үлдх болый,

Бурхни хөөтн күмни, бөкни хөөтк болх болый. Сән һалви миңһн бурхнд,

Зандни һучн тавн бурхнд мөргий.

Арвн үзгин һурвн цагин хамг бурхнд

Бодь-Садьнртан зальврад мөргҗәнәв.

Ом-үрү-зөрү-маань

Бардта-хом-хошлң

Гәрдг-Баз-буру-Падма-Сиди-хом.

(Хөрн нег дәкҗ давтхмн.)

Ом-үрү-зөрү-маань-бардта-бардә-бардә-хом,

(Дола дәкҗ давтхмн.)

Арш шагҗ маань зәрлг билә,

Бармдин номин судр аль бер.

Төгсәд, айс тамин тергүтнәс

Номин курд цаңһрадг

Очир-Вани Зая-Вани оршад.

Толһан өвдлһнәс

[ясврлх | кодар ясврлх]

Ом-дедәд-бөкүн-зай-мах Бөкуи-зай-мах-бөкүн-Арзаднь Сонь-гади-сууха. (Һурв дәкҗ давтхмн.)

Зүркнә гемәс

[ясврлх | кодар ясврлх]

Ом-лама-рәдная-я-ся-я Лама-бога-буда-шагҗ, Минийя-дад-ходийя-ра-ходийя- Самиан-сам-Буди-ом-датият Ом-эмма-хомма-пани-пани-сууха.

Өдр болһна төлә

[ясврлх | кодар ясврлх]

Ом-лама-рәдная-сарва-гада-народа-я Ом-гүргүн-гуни-сууха.

Кемр өдр болһн өрүһәр һурв дәкҗ умшхла — нүднә гемәс гетлхич;

кемр өдрәр һурв дәкҗ умшхла — зүркнә гемәс гетлхич;

кемр асхнд һурвад дәкҗ умшхла — му унтлһнас гетлхич;

кемр 108 дәкҗ умшхла — эк-эцкнртән күргсн килнцәс сулдхич.

Бурхн-багшин гегәнә.

[ясврлх | кодар ясврлх]

Дед-ята-ом-маань-Маха Маани-шагҗ-маань-сууха. (Хөрн нег дәкҗ давтхмн.)

Йовудын төлә

[ясврлх | кодар ясврлх]

Тамҗд-чиния-бала-цакцало Ом-нам-бидия-ум-нам-дария Ом-нам-сонгия. (һурв дәкҗ давтхмн.)

зовлңгиг гетлгхин төлә

[ясврлх | кодар ясврлх]

Ом-дәри-дүр-дәри-сууха. (Хөрн нег дәкҗ давтхмн.)

күүнә му келнәс болн хар йовдлас, шулмас

[ясврлх | кодар ясврлх]

Ом-Базр-Зандаре-Махаракча-хомпад.

чонын болн нохасин зуулһнас

[ясврлх | кодар ясврлх]

Магни-яһни-ман-дари-май-сууха. Эргцд сун бәәҗ йис дәкҗ давтхмн

хавдрлһнас болн мондснас

[ясврлх | кодар ясврлх]

Чидля-дәгли-дәви-җи. Дагсң-Ганду-нива-цоцг-дер Хомшн-Бодь-Садь Хамг хавдриг энүгәр әрлгия Ом-маани-падма-хом.

әәмшгәс, әәлһнәс

[ясврлх | кодар ясврлх]

Долан орн эд болсн хом шар Өвчиг энүгәр әрлһия.

ямаран чигн йовдлд даңгинд умшдг

[ясврлх | кодар ясврлх]

Ом-дәри-дүр-дәри-сууха-Дагши-Җова-дамбл.

Цели-голн-Дорҗ-сууха.

Нарн һарх үзгәс нәәмн асч,

Мана бурхн һарн бит мандлад

Нарта Замб Төбин әмтиг нач манлын

Зовлңгаснь гетлгәгч маңна тиньгр суулһанч.

Нам-сарва-дет-гади-цере-дәәя Энә-гади-гүргн-гүни-сууха. (Повторять 9 раз. На закате солнца зажечь соломинку. Незажженным концом взять в зубы, прочесть тәрн и выб­росить в сторону заката и сказать...) Йис дәкҗ давтхмн. Нарн суух алднд нег салм шатахмн. Һал уга талкинь шүд-ндән авхмн, тэрн умшад нарн суух үзг тал хайчкад келтн: My зүүдн, му йор утаһарн һартха". Харңһу сөөһин зүүдн хоосн, Хар тамин йөрәл хоосн, Хар усна өрмнь хоосн. Сорва-дәти-һоди-нер-дея Энэ-годн-гүргн-гүни сууха (һурвад дәкҗ давтхмн)

харалас гетлгхин төлә

[ясврлх | кодар ясврлх]

Ом-каншин-марья-пад-гурья-сууха.

гемәс, түрү йовдлас болн зовлңгас

[ясврлх | кодар ясврлх]

"Хөрн негн тәрн"

[ясврлх | кодар ясврлх]

Орльма-нирлмә-бома-җени-гаҗу-ливгд Орльма-җигдн-сомгн-геҗи Шарлҗ-геср-җиве-лани-җома-цакцало. Донь-дәви-гүнде-галма-чини-зигмә Шалма-гәрмә-домбр-гоҗи-намд Арвдул-чини-өдрг-падма-цакцало. Сиргд-чини-җиҗи-падма-чини-нимбр-җома Җимбә-Зонгру-Гату-Шивә Зодва-Самтн-җодл-нидмә-цакцало. Дегшән-шовга-зогдр-тан-намбр-җальви-җодма Малу-парл-җимбә-түмә Җалва-серҗи-шинду-дүмә-цакцало. Дүдә-дәри-хомьш-ге Дүгдн-җигн-нәмки-гава Җигд-дебә-шавҗ-намбе Люва-медвр-лүвгр-лума-цакцало. Җавҗу-милә-цаньми Люньни-нацг-панцг-җома-җомба Рага-рисә-намд-ноҗан Цоцн-доҗи-дуньмә-цакцало. Ара-җидм-паҗа-парл-түлкүр Арвдул -җома-үгм-янҗи Шавҗи-нанд-нивр-түвр-шиндү-барма-цакцало. Дүре-чиме-чиме Нүҗл-бавү-намбр-җама Чоҗи-шалр-тонс-данзд Армбан-тамҗд-малу-Содма-цакцало. Гончик-симҗән-чолҗи Сурмга-докр-намбр-җома Малу-чогҗи-корла-җимбе Рәнни-уҗм-цоным-түдлә-цакцало. Арвдул-һава-җимбә Удҗм-радҗл-җүлрмә Тодба-җигдн-банду Зодма-дугдн-раши-дуда-рая-цакцало. Саши-җимбә-цоньм Гимбр-нимә-нидмә Тамҗд-лүвр-Лүмә-ниҗмә Тоньр-әвү-чеги-хомхе-пагма Тамҗд-намбр-орльма-цакцало. Деви-дүмбә-уруҗ Җамбан-тамҗд-шиндү-барма Орльви-тодли-овг-мелде Давхр-шиндү-одрг-Зидмә-цакцало. Һалва-тама-мелде Барви-түрмә-үнигни-нимә Геҗин-ингин-гуни-гервә Рәнни-монми-намбр-җөмә-цакцало. Саши-һола-чеги Турлҗи-нүрлҗи-шавдҗи-тонр-демә Янзу-иги-холпе-үрмә Дорма-найми-гемә-цакцало. Һимә-демә-шимә-нанхи Дашл-жөдл-нидма-сууха. Ондг-йендг-дамбе-дивгр Җимбу-Дамбу-нидмә-цакцало. Гүни-гевр-гәни-рәнни Лүнни-намбр-җома-шиги Җома-гәни-годьва Орлъма-хорльма-орльма-нидмә-цакцало. Дүрә-шавни-дәмбә Холпи-намбр-самбу-нидмә-ридим Манра-ридим-биҗи Җингн-сомһн-эвү-нидмә-цакцало. Лам-цам-нанде Реден-дагҗи-ганни-нанд-дара Идҗи-падҗи-үдҗи Денм-малу-бани-сельмә-цәкцало. Лам-цонм-җалу Сладг-мини-амдҗи-дума Гүни-һүчд-һәви-җиҗи Зөдн-мирл-амгу-сельмә-цакцало. Нимә-дәвә-җимә Җани-болн-одрг-сельмә Хара-иҗи-дуда-рая Шиндү-ирвд-ирмд-сельмә-цакцало, Дени-сонт-годьви Шивр-дондг-түвр-пендг-донба Дондг-рола-цакцало. Җи-җома-цогнм Дара-арвҗд-нидмә-додбе Де-зевән-гечн-цакцало. Ом-дәри-дүр-дәри-дүр-сууха!

Ик җувин зергләнднь идр залу — Дәркв. Ирәд төрсн маниһән евәгч - Дәркв. Баһ җувин зергләнднь баатр, Цаһан-Дәркв. Балчрад1 ирсн маниһән евәгч — Дәркв. Уя намчта тәрәлһнднь удрдач — Ноһан-Дәркв. Орчлңд төрсн маниһән евәгч — Дәркв. Бадгч нертә харшлһнднь Бурхни алтн шүтәм-би, Бурхн Бодь-Садьнртандан Бооц2 уга мөргия. Гея-деян-Цаһан-Дәркин эргҗ ирн Рова җинҗ-молова-деян-сонг-годвуршг Геян-деян-җомагу-содмнши Иршг-сосршг-содмн-шршэг Лиҗнба-дамба-гүни-товршг Цакцало-Вадг, Чогни шовгядг Дися-горг-шиндү-солвая-гея-дисч Дяги-дисч-ба-тамҗдла-җалва Җамчу-чимргү.

НОҺАН ДӘРК

[ясврлх | кодар ясврлх]

Ачта туста Ноһан-Дәрк түргн евәлтә. Шандн-гүрә- сууха. Ом-дәри-дүр-дәрн-сууха. Дүрә-тамҗд-шандн-гүрә-сууха. Дивгә-тамҗд-шандн-гүрә сууха, Орчлңд тер күүг угаһас Нааран эндр күртл. Xypacн килнц түткриг уга болһҗ Хәәрн болн сөргхтн — Ноһан-Дәрк. На-тамҗд-шандн-гүрә-сууха. Өвчин хамгас гетлһҗ Хәәрн болн сергхтн. Дөн-тамҗд-шандн-гүрә-сууха. Ад хамгас гетлһҗ Хәәрн болҗ сөргхтн. Көк-тамҗд-шандн-гүрә-сууха. Түткр хамгиг уга болһҗ Хәәрн болн сергхтн. Нивр-циви-тамҗд-шандн-гүрә-сууха. Гамшг-хамшг уга болһҗ Хәәрн ботлҗ сергхтн. Таврч-чиви-шандн-гүрә-сууха. Цаг буцин3 үкләс Ачта туста Ноһан-Дәрк Шандн-гүрә-сууха. Ом-евәт-хәәрн болн сөргхтн. До-Гамба-тамҗд-шандн-гүрә-сууха, My йор хамгиг уга болһҗ Хәәрн болн сөргхтн Марл-Гамба-тамҗд-шандн-гүрә-сууха. My зүүдн хамгиг уга болһҗ Хәәрн болн сөргхтн. Сим-нимбә-тамҗд-шандн-гүрә-сууха. Буйн буц евәтн седкл авхулҗ болһҗ Наст-наст4 сүзг бишрңһҗ5 Хәәрн болн сөргхтн — Ноһан-Дәрк.

Ом-махн-ом-махн-ом-махн-ом Лама-маза-ширия Лама-зу-ширия Лама-идм-ширия сууха. Лама-едмг-гончк-сумла-җавсуҗа. Хамг ламд мөргмү, Хамг бурхна мөргмү, Хурсн хувргудт мөргмү. Гем бөкхнь бәргдсн эрдм бөк төгсгсн Хойр келт нигүдын6 деед бурхнд итклмү. Ном орчлң гиһәд, му заятни аюл гец-гетлһин Лам багш болн сөргхтн. Тачаңһу хальдсн7 ниигүдын Деед бурхнд итклмү. Бодни8 евәл болн сөргхтн. Цом ниигудын деед хувргтн итклмү. Ном орчлң гиһәд, му заятни аюл гец-гетлһин Бодни евәл хаани нөкд болн сөргхтн. Номин бит Авдьва төгсгсн хүвлһән Җирглин бит Бадма-Самбва бурхн төгсгсн Хүвлһән ик үдштл9 ниигуд Лам би ... мөргмү (эврә нерән тәвхмн) Эр һал лам бар сарин арвн шинд Тәәлвртән10 уга төгсгсн Заран-көшүр суврһнд Би ... (нерән) мөргмү Найн тоха турш эндүрүлхтә Заран-көшүр суврһнд шиңсн Apвн үзгин һурвн цагин Пүргн11 евәлтә идм Марлгин-бурхнд мөргмү. Маш бодрхсн төмрин үүдн хагҗ Йилһргсн нүдвәр үзгүдән мөргмү. Маш бат һалвр цаг Күрдд намчлад12 мөргмү. Гем хальдсн гетлһтә болтха, Эрдм бек төгсгсн болтха, Сабр-хамг төрх болтха. Ом-дәри-дүр-дәри-сууха. (Хөрн нег дәкҗ давтхмн.)

ДӘРК(хойрдгч маань)

[ясврлх | кодар ясврлх]

Ом-Базр-самн-за-будлани-личина-Дәни-чинкр-литишг. Ом-лиҗ-үләҗ-дүсм-саңһҗ-түрү-мөчн-орльма-корҗ-шикшк-сол. Хадг-ламин-җодбрҗ-шәвни-падма-лиме-поомпа. Гунля-орлздма-орльма-эрзмбү-цакцало. Ом-җи-Зүмә-Падма-орльма-цакцало.

APBH БУРХНА ЗӘРЛГ

[ясврлх | кодар ясврлх]

Ом-Мәәдре-хомпад. Ом-орова-хомпад. Зана-де-ом-маань-падма-хомпад. Ом-Баазр-Вани-хомпад. Ом-өрүм-га-хомпад. Ом-дәәги-хомпад. Ом-Баазр-Садь-хомпад. Ом-Бүрүдгә-хомпад. Ом-Баазр-дәр-хомпад. Ом-Ямн-Дага-хомпад. Ом-Мәәдрә-хомпад. Ом-Марадин-хомпад. Ом-Баазр-сид-хомпад. Ом-Дәәги-хомпад. Ом-Арья-Бали-хомпад. Ом-Баазрин-хомпад. Ом-Арадма-Самбова-хомпад. Ом-Ямн-шүт-хомпад. Ом-Ямн-Дага-хомпад. Ом-Бирдин-хомпад.

ЛАМ ОЧИР ДӘРКИН ГЕГӘН МИНЬ

[ясврлх | кодар ясврлх]

Олн бурхнд ик ниигүлгч13 Ик эзн богд Зуңквд мөргмү. Илгән төгсгсн-өлглһсн Биднән Бурхн-багшин гегән. Шагҗ Чидүкчн шагҗ Мааву Бурхнд Маани хойр үлмәд Тасрл уга мөргмү. Лам деед һурвн әәлтхлтә, Лам деед һурвн эрднь әәлтхлтә. Арвн үзгин һурвн цагин хамг бурхнд Бодь-Садьнрт мөргму. Саңһлвин миңгн бурхнд мөргмү. Зандни һучн тавн бурхнд мөргмү. Манлын ах-дү нәәмнд мөргмү. Һурвн үзүр14 иткл-йир Залдрхла, уйн кеһәд, белг делгрүлҗ, Манзу-Шрид мөргмү. Килнц түкр әрлһүлҗ, сән седкл төвкнүлһсн Әрүнәр ик нүдвәр үзгҗ, ламд мөргмү. Цаглшго15 нег гегәтә дөрвн мотьрта Аһу күчн эрктә Очир-Вааньд зальврн мөргмү. Асрлһу нигт Мәәдрт зальврн мөргмү. Хөөткин16 шар кеһәд Пардуван-Бодь зальврн мөргмү. Хөөткин хорһд зальврн мөргмү. Деед номд мөргмү. Ург-үзгин17 цаһан гегәтә Акгва-бурхндан зальврн мөргмү. Барун үзгин кемәлһәч гегәтә Березин-бурхндан18 зальврн мөргмү. Шин үзгин улан гегәтә Авдьва-бурхндан зальврн мөргмү. Зүн үзгин Ноһан-гегәтә Амга-Сид бурхндан зальврн мөргмү. Дунд үзгин шар гегәтә Эрднь-Сенгвә бурхндан зальврн мөргмү, Пала-Сенд һурвн гегәтә зурһан мотрта Хойр үлмәтд зальврн мөргмү. Данцг-дагсг дөрвн гегәтә арвн хойр мотрта Хойр үлмәтд мөргмү. Дорҗ-җиргд Ямн-Дага Пирсага-авхч Йисн гегәтә мах ниигүтә арвн дөрвн мотрта сервн Зурһан үлмәтә тедни идм Марл-бурхндан Зальврн мөргмү. Пала-дооз-буурл-дункур дөрвн гегәтә Хөрн дөрвн мотрта Ницм-ябл-луга-сенгүг мөргмү. Нерн деедү соңсгсн эр аюл эц гетлгүг, Ноһан-Дәркин гегәнд зальврн мөргмү. Цаһан-шүкртн цагдин җидин миңһн тергү Миңһн нүдн луга төгсгснд зальврн мөргмү. Насн кишг әрлһүлгч Цаһан-Дәркд зальврн мөргмү. Бас хөрн негн Дәркд зальврн мөргмү. Зальврхлаг зеткр әрлһүлгч ном теткәч Сәкүснд зальврн мөргмү. Her гегән19 зурһан мотрта буйн килнциг Йилһн-йилһсн Номин-хан гөлилһҗд мөргмү. Her гегән хойр мотрта Зовлңгас әмрлүлгсн палатин Ляхум-Окн-Теңгрин гегәнд мөргмү. Текхля кишг җирһлин эрглүлгч Баслин-Теңгр Намсра-Замбл Норҗмад мөргмү. Ад татхр әәлһүлгч Дамбр-Хаюн һурвн гегәтә Зурһан мотрта хойр үлмәд мөргмү. Роҗан-Бадма-Җамнг-Бадма-Самбава Насн кишг эрглүлгч цаг бусдин Үкл әрлһүлгч йиртмҗин иткл цаг Заалин20 хан Аюкд мөргмү.

ШАГҖ МИНИ, БУРХНИ МААНЬ

[ясврлх | кодар ясврлх]

Зүркнд нарни толь — Толян бит тусад, Усн-шил зун нәәмн бодиг Барун мотртан бәрәд, Бадм-цаһан бамбиг Зүн мотртан бәрҗ, Барунд — эцкин эцк Зүнд — экин эк зурһан зүүл Хамг әмтн һурв күрәләд,21 Суусн дунд лам. Ламин зүркнәс Cap мандлад, зурһан үзгин маанин Күчн евәләр Алтн мөңг, шор-сувсн, эрднь бүтв. Лам тедн талас алтн герл Цовн-цувад маани барун Чикәр орад, зүркни экнд Солңһ бит шиңгрх болтха. Баһ-һацс герләс Герл цасрад22 эркни ашг Миркһр23 өвр кеһөд, Лам-бурхн хувргин седкл әдл седклтә болтха. Зурһан үзгин маанин күчн Евәләр теңгр күүни зовлң, Әср адусна зовлң, Бирдин зовлң — Тамин зовлң тер тергүтнәс татн евән24 гетлһән өршән сөргхтн Ик ниигүльгч25 ңүдвәр үзгч Лам хәәрн алҗ өңгрҗ Татн евән гетлһән өршән сөргхтн. Урн ухата Манзу-Шри Гегән мини түргн евәлтә, Ноһан-Дәрк мини, Цаһан-Дәрк мини, Окн-Теңгр мини, Дорҗ-җигдн, Ямн-дага бурхн мини. Ик ниигүльгч нүдвәр үзгч, Лам мини аюлта тамин амнас Татн евән гетлһән Өршән сөргхтн.

МӘӘДРИН ХУРЛД УМШДГ НОМ-ДӘРК

[ясврлх | кодар ясврлх]

Ом-маань-падма-хом. Ом26-үзг-номнд бүрәр Әмтн таниг ик ниигульгчд өскәһәд, Омг седклән үлдгсн нүл-килнцин күчнд Ормнх бустин нур-усн Учрхин цагт удл уга-евән сөргхтн. Хомшг Бодь-Садь мини, ом-маань-падма-хом Үзг-номнд бүрәр Әмтн таниг ик ниигүльгчд өскәһәд, Манд седклән үлдгсн нүл-килнцин күчнд. Маңгс кеһәд, хөөртн учрхин цагт Мәәдрин гегән-евән сөргхтн. Ом-маань-падма-хом Ни үзг-номнд бүрәр Әмтн таниг ик ниигүльгчд өскәһәд, Нииһүцг седкләр уйдгсн нүл-килнцин күчнд Несваниш кеһәд нур-усн учрхин цагт Ниит уга евән сөргхтн. Хомшг Бодь-Садь мини эн ном таңһргудас Хурасн килнц әрлг. Бад үзг-номнд бүрәр Әмтн таниг ик ниигүльгчд өскәһәд, Бардм седкләр үлдгсн нүл-килнцин күчәр Барс кеһәд, арат учрхин цагт Бармхинь зуурд маниг-евән сөргхтн. Хорхшг Бадь-Садьнр мини, о-маань-падма-хом. Бардмин авһин мә27 үзг-номнд бүрәр Әмтн таниг ик ниигүльгчд өскәһәд,


Мел седкләр үлдгсн нүл-килнцин күчәр Миңһн берә һазрас нур-усн учрхин цагт Ниилвр уга-евән сөргхтн. Хонгшур Бодь-Садьнр мини, о-маань-падма-хом. Ховдг седкләр хурасн килнцәсмдн — евән сөргхтн Хортн учрх цагт Мәәдр-бурхн Бууҗ ирҗ авн — евән сөргхтн. Мәәдр-бурхна шарг мөрнә тоорм-тооснлань Хөрх болый. Ни үзг-номнд бүрәр әмтн таниг Ик ниигүльгчд өскәһәд, ниигдг Седкл-йор үлдгсн нүл-килнцин күчнд Нишваншин нур-усн учрхин цагт Нүдвәр үзгч бурхн бууҗ ирҗ-евән сөргхтн. О-маань-падма-хом. Ни үзг-номнд бүрәр әмтн таниг Ик ниигүльгчд өскәгч меклхин седкл-йор Үлдгсн нүл-килнцин күчнд миңһн берә Нур-усн учрхин цагт Мәәдрин гегән бууҗ ирҗ-ирв евәтн, Бодь-Садьнр бурхндм мини. О-маань-падма-хом.

ЗАНДНИ ҺУЧН ТАВН БУРХНИ НОМ

[ясврлх | кодар ясврлх]

На-мо-даг-даксок-симҗан Тамҗд-донду-ду-докбар Ламала-җавсанче, Санҗала-җавсанче, Чолу-җавсанче, Гөндәлә-җавсанче. Ламо-домба-җомдан-де Девшн-шиба-ара-җомба-янч-докбар Зекби-санҗи-бал-җалва Шагҗи түгә-ла-цакцало. Девшн-шигбә-Дорҗи-нииг-боорвду-җинг Девшн-шигбә-Ирмчин-од-торлоо-цакцало Девшн-шигбә-Лубянги-җалвола-цакцало. Девшн-шигбә-баву-делә-цакцало. Девшн-шигбә-бал-җинлв-цакцало. Девшн-шигбә-иринчин-миилә-цакцало. Девшн-шигбә-иринчин-давд-ла-цакцало. Девшн-шигбә-тонгба-дон-эдлә-цакцало. Девшн-шигбә-рима-Медби-бала-цакцало. Девшн-шигбә-ирничин-давала-цакцало. Девшн-шигбә-бал-җинлә-цакцало. Девшн-шигбә-цанг-бала-цакцало. Девшн-шигбә-цанг-би-цакцало. Девшн-шигбә-цанг-би-җинлә-цакцало. Девшн-шигбә-гү-лә-лә-цакцало. Девшн-шигбә-чү-лә-лә-цакцало. Девшн-шигбә-бал-занг-ла-цакцало. Девшн-шигбә-Занды-Бала-цакцало. Девшн-шигбә-җивҗд-танла-цакцало. Девшн-шигбә-од-бала-цакцало. Девшн-шигбә-нәнг-медби-бала-цакцало. Девшн-шигбә-сермед-җивц-лә-цакцало. Девшн-шигбә-мидг-бала-цакцало. Девшн-шигбә-цанг-би-оср-намбр-орлви-гамбр-чинбәлә-цакцало. Девшн-шигбә-Бадма-оср-намбр-орлви-гамбр-чимбәлә-цакцало. Девшн-шигбә-нори-бала-цакцало. Девшн-шигбә-ремби-бала-цакцало. Девшн-шигбә-цамбл-оср-намбр-олвр-һумби-луанг-бу-цакцало. Девшн-шигбә-цамбл-шиндү-йенрг-лә-цакцало. Девшн-шигбә-бамбу-дяла-җалцн-чи-җалвала-цакцало. Девшн-шигбә-шиндг-нембр-номби-номнь-бала-цакцало. Девшн-шигбә-үли-шиндү-нәмбр-номби-номнь-бала-цакцало, Девшн-шигбә-намбр-нимбр-намбр-бала-цакцало. Девшн-шигбә-гүни-намбр-һодьви-бала-цакцало. Девшн-шигбә-нимә-чинц-Бадма-намбр-намби-лала-цакцало. Девшн-шигбә-ра-җомба-янг-дабнар-зегби-санҗи-ирчмбч-бәмб-даг-җалвала-цакцало.

МАЦГ ӨДРМҮДТ УМШХМН (сарин 8, 15, 30)

[ясврлх | кодар ясврлх]

Нәәмн шинин номшул (8) Түгҗ-гунлә-нимбә-җомданде Цан-зан-җови-ганро-дүлгсел Дүсм-надсел-Санҗ манҗлма Бендә-рая-одла-цакцало. Арвн тавн бурхни номшул (15) Тавка-түтҗ-шагҗи Ритп-шиг-Санҗ-митү-тугҗ, Бугҗмба-серойи-лумбө Давар-җидбагу-шагҗ Җалва-делә-цакцало. Һучна бурхна номшул (30) Җигдн-рембө-зова-цевг-медь Демн-гевә-малу-җомзд-җиг Годм-дунгл-малу-җомзд-җиг Санҗи-цевг-медлә-цакцало. Гусм-монру-тугҗи Тарачи-йаг-серт-цум-тогба Дүлгр-тови-дусм-җалва-доңңслү Нимг-боса-нимг-чимг-цакцало.

АРАША ЛАМИН КИТ

[ясврлх | кодар ясврлх]

Араша ламин кит адиста ламин идн-би Рәгни номин сәкүснд танд алдл уга мөргий. Ом-маань-падма-хом, Шар деевртә сүмд шаҗн хувргнь цуглрҗ Шаҗни эзн Бурхн-багштан, шамдн күрч мөргий. Алтн деевртә сүмд авргч иткл Аюкв Адиста олн бурхнд тандан алдл уга мөргий. Ом-маань-падма-хом. Арвн тавта сүмд адиста Ганҗур эрдни-ви Араш ламнр цуглрҗ, алтн Ганҗуран умшит. Зурһан талта сүмд Зуңквин-гегән залъврв. Зул-Зүншгән өргҗ, зокаста хурлан хурий. Ом-маань-падма-хом. Бат цаһан сүмд бандҗта28 чонҗд зальврв. Балдн-ламин сәкүсн баргчр29 әмтән евәһит. Ом-маань-падма-хом. Төгс җирһлин орн-би. Эн ик дуһунд эрт бүрә татҗ, Ик-баһ гүнздүд эглн-шеглн30 номнв. Ом-маань-падма-хом. Дуһургч дуһунд дуң бүрә татҗ, Гүмн хувргуд цуглрҗ, Эглн-шеглн номн-ви. Ом-маань-падма-хом. Үзүлгч дуута орн-ви, үнр сәәтә күҗ-ви. Үклин кемҗән ирхин урд үзг-маанән умший, Ом-маань-падма-хом. Җиңнсн дуута хоңх-ви, чинр сәәртә зуд-ви. Цагин кемҗән ирхин урд Ганҗур-маанән умший. Ом-маань-падма-хом. Эңгин орнд тоньллһсн Зуңква, эн цагин әмтиг авргдгч иткл. Ом-маань-падма-хом. Хотктин орнд хүвлһсн Зуңква Эн цагин әмтиг авргдгч иткл. Ом-маань-падма-хом. Төгс цогцта Галдмд тенся31 уга Зуңква, Төб үзг номнҗ түмн хуврг цуглрҗ. Ом-маань-падма-хом. Урд сөрүц32 хоршт33 шүтәни алтн Гадасн-би Шалһдг деед богднр, тандан шамдн күрч мөргий. Ом-маань-падма-хом. Бодлв нертә харшт бөкни евәл шүтән-би Бурхн Бодь-Садьнр, тандан буцл34 уга мөргий. Ом-маань-падма-хом, Алдл уга дахий җивҗн35 Дамбин-шаҗнд Алгцл уга күрий, Сүк-Бодин орнд. Ом-маань-падма-хом. Өөтәсңгин36 орнд тоньллһсн Зуңква Ут харшин орчлңд бәргдсн әмтн-би. Ом-маань-падма-хом, Үзл уга дахий җивхтәхн Дамбин-шаҗнд Удл уга күрий Сүк-Бодин орнд. Ом-маань-падма-хом. Эгү нистин орнд әмрлүлгсн Зуңква Амр уга орн-би, тоньлад уга әмтн-би, Ом-маань-падма-хом. Заагр бирдин орнд җивхлңтәхн Зуңква Замб Төбин орнд, тонлад ута әмтн-би. Зальврҗ дахии җивхтәхн Дамбин-шаҗнд Зул уга күрий, Сүк-Бодин орнд. Ом-маань-падма-хом. Сурхдни килвр-ви тоньлхд түргн-би. Зурһан үзг-мааниг зөрүлҗ умший. Ом-маань-падма-хом. Гем эс хальдагсн цаһан өңгтә дүрсн. Бурхн титмтә ламд мөргий,.. Ом-маань-падма-хом.

Девә-җинҗ-шинкм Саңһҗ-налин-таяшг Молн-девә-тунсяйн Деян-шиндү-җиврушг. Сүк-Бодин тәрәлһнд Бурхн-Авдьв суудгв, Йөрәл тәвсни хүвлҗ Төрх һазр мини. Теднл тәрәлһнд төрх болый; Җаргд-павга-ришни Җамдан-шагҗ-түвәшг Гоньни-самби-тунсяйн Деян-шиндү-җиврүшг. Хаҗр төгсн уулд илгәт37 төгсгсн Шагҗ Чидукчи суудгв, Хойр цовлһар хурасни Хүвлҗ төрх һазр минь. Тедни тәрәлһнд төрх болый. Буду-ла-нигини Йидм-түгҗ-чимбушг Янҗи-җинҗи-туньсяйн Деян-пшндү-җиврүшг. Бодл-деде-улд-нии-ниигүльгч Нүдвәр үзгч суудгв, Өршәңгүтә хүвлҗ төрх Һазр минь. Тедни тәрәлһнд төрх болый, Дани-җаглу-гиргн-зигини Җивзн-павга-җамньшг Шири-җанҗ-туньсяйн Деян-шиндү-җиврүшг, Хар киит утасн уулд Гетлһәгч Манзу-Шри суудгв, Белгтәни хүвлҗ төрх һазр минь, Тедни тәрәлһнд төрх болый. Җамгү-җалцн-нигини Садг-гоньни-дорҗошг Түдг-җанҗ-туньсяйн Дейән-шиндү-җиврүшг. Бурхни намчин тәрәлһнд Ниигучин эзн Очр-Вани суудгв Аһу ик күчтәни хүвлҗ төрх Һазр минь. Тедни тәрәлһнд төрх болый Галднь-гогҗи-поврли. Җанчу-сомбан-гомпншг Гава-җодба-туньсяйн Деян-шиндү-җиврүшг. Галдн теңгрин деед орнд Асрлһута38 икл39 Мәәдр суудгв. Арвдуһар40 цутлрҗ төрх Һазр минь. Тедни тәрәлһнд төрх болый. Ульм-годви-шинкмь Саңһҗ-налин-таяшг Марн-дәви-туньсяйн Деян-шиндү-җиврүшг. Винна намчин тәрәлһнд. Гетлһәгч хуткт эк дәрк суудгв. Өршәрх тачалхиг тачалһсн. Хүвлҗ төрх һазр минь. Тедни тәрәлһнд төрх болый. Намбр-җалви-нанснги Ла-бомб-җадншг Содм-сәмби-туньсяйн Деян-шиндү-җиврүшг Тинилһәс сәәхн биширлт Теңгрин эрктн — Хормста суугдв, Деед буй хурасни хүвлҗ Төрх һазр минь. Тедни тәрәлһнд төрх болый, Бендә-рая-шинкмнь Саңһҗ-малн-җалушг Дусм-павги-туньсяйн Деян-шиндү-җиврүшг. Бендә-рая-Тәрәлһнә орнд Эман-хан бурхн суудгв, Һурвн му бузр тевчгсн хүвлҗ Төрх һазр минь. Тедни тәрәлһнд төрх болый, Лагч-бальҗр-ричини Пүгрин-нигрин — евршг Танс-павга-туньсяйн Деян-шиндү-җиврүшг. Барун үзгин цогин уулд Эцк, көвүн, ханин аһнь Ах-дү һурвн бурхн суудгв, Хойр му бузр тәвчгсн, Хүвлҗ төрх һазр минь. Тедни тәрәлһнд төрх болый. Садг-ни-җигднә Павга-ниднь-җиврүшг Дамба-замба-туньсяин Деян-шиндү-җиврүшг. Күмн кеһәд теңгр йиртмҗән Орнд арвн зурһан, бат орн суудгв. Шагҗ Баргчин хүвлҗ төрх Һазр минь. Тедни тәрәлһнд төрх болый, Бугр — дамба-ригини Җангу-сомбан-чопни. Гава-җодба-туньсяйн Деян-шиндү-җиврушг. Күҗ-яг-ягмсн балһснд Бодь-Садь чомпг суудгв, Берк әдллһәсни хүвлҗ төрх Һазр минь. Тедни тәрәлһнд төрх болый, Делдр-молн-девә-гевәнь Ринчин-Эренцн-павга-тамҗдла Дүдә-нииг-ним-тамждла Пандн-девә-падма-реврүшг Молн-җаяви-түүдг-гочн-за-гүндү-Замба Талви-шурм-де-һансн-җодли-малу-дом бршг.

ҖАМБЛ БАБА

[ясврлх | кодар ясврлх]

Җамбл-бава-җилдр-чимбудг Гунду-Замбо-дейн-девшан-де Дегд-гунҗи-җисү-дагла-җир Гевә-дидг-тамҗд-аврдго. Дегшән-шовга-җалв-тамҗдла Дяги-гевә-зевә-дагнҗи Замбл-арвдул-говрушг. Җивә-гунду-одндн-лам-одгн Барвли-чоҗм-бала-номдгни Содн-йодн-эргҗүрни Дорҗ-шипә-гопа-нурдушг. Сова-пөлвә-Содмнҗи Кадг-догдн-донгрҗи. Аршан-дамба-сонгрҗи. Садг-сиҗә-совршг. Дамба-төвә-содмнҗи, Нимә-родг-шивәдн. Сиҗу-ондг-домбандг. Гун-медг-җивршг. Ганги-җини-гаваҗ. Җимә-җилдр-нимүҗ. Җидр-нони-янзршг. Лиҗи-ягу-аргаву. Ниҗл-гаву-ниргаву. Дорлг-додби-нирлдаг. Симҗән-помпг-шалҗи-це. Церн-надм-панцг-це, Дандн-товя-товоршг. Җиндм-корҗ-җиниҗи Җиндм-сонва-донгрҗи, бара-шивә, Ара-шивә-сомба-сосн-ивр-шивә, Җиндү-Лавду-сол, арашан-шог. Геян-деян-Җамбл-Бава-сова-пөлвә Эргҗурни-рова-җинҗи-малова-деян-солңг-годбршг Гея-деян-җомаю-содм-ишг-сосршг. Содмн-ишг-лоҗнба-дамба-гуни-товршг-цакцало. Вадг-чогни-шөвгәдг-дисә-юрк-гунду-солвая Гевя-дисч-дәги-дисч-ба Тамҗдла-җалва-җамчу-чимнргу. Мелидг-зевә-дергн-җангринзе Рембод-чимби-бамбо-җамбр-яг Гәнгн-кевә-зовчан-зуңква Һурвн дәкҗ давтхмн. Лузңг-рагби-шавла-солва-дев.

ТАМИН МАГТАЛ (өңгрсн күүнд нерәдҗ умшдмн, һаран шолһа деерән бәрх кергтә)

[ясврлх | кодар ясврлх]

Очр-Ванин гегәһән, ора деерән залый, Оньстахн41 тамас тоньлһҗ һарый, Зуңквин гегәһән зула деерән залый, Зовлңтахн42 тамас тоньлһҗ һарый, Мәәдрин-гегәһән маңна деерән залый. Маха-Гала ик тамас тоньлһҗ һарый, Нүдвәр үзгчин гегәһән нүдн деерән залый, Нүл иктә тамас тоньлһҗ һарый, Чидүкчин гегәһән чирә деерән залый, Чинкр тамас тоньлһҗ һарый. Баатр Ямн-Даган гегәһән барун ээм деерән залый, Барҗ ядхгсн тамас тоньлһҗ һарый, Маха-Гала гегәһән зүн ээм деерән залый, Зовлңтахн иктә тамас тоньлһҗ һарый, Авдьвин гегәһән альхн деерән залый, Аюл иктә тамас тоньлһҗ һарый. Шагҗ Маани-гегәһән ширә деерән залый, Шикрлгч ик тамас тоньлһҗ һарый, Эмчин Цаһан өргәг эргҗ төгәлҗ мөргий. Әрүтәхн тамас тоньлһҗ һарый. Орг43 цаһан өргән ооср бүчтән зокмҗта, Олн сәәхн хувргуднь оркмҗтан зокмҗта. Буру хәләсн эргднь нарни толь холви. Буру саната күмнднь44 бурхни гегән холви. Үклин кемҗән ирхин урд узг маанян умший. Цагин кемҗөн ирхин урд Ганҗур маанян умший. Шарин дөрвн Китд Шаҗн-бурхн делгрәд, Шаҗни эзн Бурхн-багштан Шамдҗ күрч мөргий. Сурхднь килвр-ви, тоньлхд түргм-би. Зурһан үзг-мааниг зөрүлҗ номшулыт.

ЗУУРДЫН ТӘРН (өңгрн гиҗәх күүнд умшхмн)

[ясврлх | кодар ясврлх]

Зуурдын тавн үзүртә бурхн тавн Белгин белг аюлта медд үзгдвчн, Ирвлзн герл йилһлҗ зурһан зүүл әмтн Аюл уга ирвчгн му орнд ташр Герл йилһлҗ зуурдын судриг соңстн. Герл йилһлҗ медх деед номс кеһәд, Ом-сарва-Маха-Гала (һурв дәкҗ давтхмн) Эч нарта цаһан орчлңгас һанцарн Хаһцад hаpx цагт Бурхн-багш, Очир-Ванин гегәһән ора деерән залый. Зам цаһан хаалһд орвчгнь,

Тавн үзүртә бурхни дунд үзгин келмрч, Гегәтә Березин-бурхндан зальврн мөргий, Белг-белгин чинр төгсгсн аюлта Зуурдын хавтх эц45 татн евән сөргхтн. Ииртмҗд төрх цагт зальврн, Йөрәл тәвхләг, Березин-бурхна зүркнд Солңһ әрлһсн бийд шиңгәд Дунд аһу нисгч орнд төгсгсн Эдлгч бийтә бурхнд зальврн мөргий. Урһх үзгин Цаһан гегәтә Акгва-бурхндан Зальврн мөргий. Белг-белгин чинр төгсгсн эвр-эврән Көлһлсы тавн үзүртә бурхн Татн евән сөргхтн. Аюлта зуурдын хавтх эц татн Евән сөргхтн. Элдү46 Бадм деер-дәңг Бурхн-багшин гегән Очир-Ванин. Шар-Замбла-сууха. Зуурдын тамас гетлһәх болтха. Зуурдын зовлңгас гетлһәх болтха. Ом-Ямн-җизд-җизд-сууха. Алтн Гульгухан Ямн эцс хорни үлдм-би. Тод цаһан шовуна ду бидн Кезә соңсхм-би, тоомҗ уга һалын тамин амнас тоньлҗ Һарх болтха, тедн бүгдәрн.

БАЛДН-ЗЕЕВӘ

[ясврлх | кодар ясврлх]

Балдн-зеевә-ламбә-римпоче Дяги-нимгр-Бадма-дог-туула Порин-чимбу-гони-җивснд Гүсни-түгҗ-сорин-селдгу.

МИҢГН-ЗЕЕВӘ

[ясврлх | кодар ясврлх]

Медг-зеевә-дерчн-җангранзе. Рембед-чимбу-бамбо-шамбряг һангн-кевә-Зуңква Лузң-өрвги-солва-дев.


XAP КЕЛ УТЛХ(хар келнәс, му йовдлас, нүдн күрлһнәс, үлү үзлһнәс).

[ясврлх | кодар ясврлх]

Наму һуру (о-маань-падме-хом). Ламд мөргҗ бәәнәв. Номд мөргҗ бәәнәв. Хувргснд мөргҗ бәәнәв. Идм бурхнд мөргҗ бәәнәв. Баатр бурхн хамгтан мөргҗ бәәнәв. Даңгин хамгтан мөргҗ бәәнәв. Уна уга бүтәгсн арани хамгтан мөргҗ бәәнәв. Юм бәрүлгч өглһни эзн, унсн арани күчәр Эзни мини үгәс бүтд хамг бүтх болтха. Бусдин санани үүлдвриг болсн буру келтин Хамцг амн хәрү һарх болтха. Эн мет хар муусин хадын Хар келиг утлулх-би. Хар четкрин келиг утлулх-би Хамг му санатын келиг утлулх-би. Өндр күмни басч дормлхла, Келсгч хар келинь утлулх-би. Күмни келиг утлулх-би. Цацу амар хаҗиҗ келгчин келиг утлулх-би. Күмн атхдг тесч үзсн ядм47 хәрүләд, Келгчин келиг утлулх-би, Садар өнр болв гиҗ келгчин Хар келиг утлулх-би. Эркшләр өндр болв гиҗ келгчин Хар келиг утлулх-би. Эрдмәр икл болв гиҗ келгчин Хар келиг утлулх-би. Нөкдәр зуслңта болв гиҗ келгчин Хамг му хар санатын хар келиг утлулх-би. Хоомглху седклин утхас келгчин Хар келиг утлулх-би. Худлху седклин утхас келгчин Хар келиг утлулх-би. Бурута һәәлгчин хар келиг утлулх-би. Буурулхд дурлҗ келгчин Хар келиг утлулх-би. Дем-гем уга йовдл гемтә болһҗ, келгчин Хар келиг утлулх-би. Эрдмин ул, дарудын шалтан Санаһинь бүрдәгснд эс таасч му келгчин Хар келиг утлулх-би. Товчлхла — муудулха байсч келгчин Хар келиг утлулх-би. Сәәдүлх эс байсч келгчин Хар келиг утлулх-би. Эцк-экин харал хәрүлҗ, Хар келиг утлулх-би. Элгн-садна харал хәрүлҗ, Хар келиг утлулх-би. Хамг му йориг хәрүлҗ, Хар келиг утлулх-би. Үр уга, үндсн уга хар келиг утлулх-би. Нурһн уга, нуһрсн уга хар келиг утлулх-би. Эмн уга, арен уга гиҗ, Хамг хорха-хотн, өвр-шөвг мет үзүртә Хамтин харал хәрүлҗ, хар келиг утлулх-би. Эмн тоотын му йор, му келн-эмтн ирж, Һартх болтха гиҗ Өрүни харал, үдин харал, асхни харал, Сөөни харал — арвн хойр цаг-цагин харал Хәрүлҗ-би, хар келиг утлулх-би. Эң-сең һарсн харалнь эрҗ, экнднь ортха. Төөрәд, толһадчнь ортха. Хар цоохр әрвн дееснд, ниилүлн бәәҗ, Харал хәрүлҗ, умшв-би. Мини үнн үг өөдән (йилһҗ) келгсн худл, My санан буру үүлдврүр одсн Цуг үлдҗ тус-тустан хәрү һарх болтха. Сәәтүр һарх болтха. Үнәр сәәтур һарх болтха. Гегән-герл шиидтә келмрч Пандит Киҗг һәәмчниг48 әрлһәд келсиг буйн делгрүләд Баатр Бурхан-Багшин зәрлг төгсв. Сарва-манг-лам (О, сән амулң болтха).

КИЛНЦ ӘРЛҺӘДГ НОМ (килнцәс гетлхин төлә сурҗ умшлһн)

[ясврлх | кодар ясврлх]

Ом-деед-ном төгсгсн гиһәд, дәәнд дарсч49 Кесн-алһсн-бо. Теегин чолун болһсн-бо. My седкләр би, эц цус һарсн-бо. Учрт багш эк-эцкиг монхагсн50 Нүл тегсгсн-бо. Худл умшх гиһәд, сән зәрлгиг Хулдҗ итклсн-бо. Сүзгтәни эс булаҗ авгсн-бо. Күслң гиһәд, андһар кесн-бо. Буру үүл төгсгсн, нүгд51 миңһн бурхна Омн лавги эс әрлһсн эн судр-номиг Her умшхла, кеду бүгд асрлһсн-бо. Судрин эрк зун җоваһар орчх52 болтха. Сүзгллһн бичхләг миңһәр орчх. Миңһәр бичхләг түмәр орчх. Алтар бичхләг бумар орчх. Хувагин арвн-хөр53 гешүн негдгч, Негдгч эс авдгч олдгсн хөөннь олҗ, Дотад төгсн-бо, зокаста-бо. Эмин ач-тус төгсв. Ом-мамо-чол.

ЗАЛВР-ИӨРӘЛ (умшсн тәрнин, дәркин, зальврин гүн ухан)

[ясврлх | кодар ясврлх]

Гевән-девән-нердүдә Цаһан-Дәрк өрүҗүрин Орува-җивҗу-малува Деян-сала -годбршг. Гевән-девән-нердүдә Содмин-иш-сосршг. Содмин-нш-луҗмба Домба-гүни-товршг. Цакцало-вадн-чогҗи-шивгатн Җисцерин-гүлнц-солвас Дева-җисч-дәгч-җисгба Тамҗд-зовги-җанчг-чимрәнһү.

Мааниг хаҗһр умшсндан гемән тәвхиг сурлһн

[ясврлх | кодар ясврлх]

Үзгин эндү. Баш-барм. Чооһар өршәтхә болтха. Ик һазр ном номнһсн Үзгин эндү маш эдлхд Чооһар өршәтхә. Ом-дәри-дүр-дәри-сууха Догши-Җова-Дамл-Цен Годн-Дорҗ-сууха.