Түүмрин харулч

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр
Нью Йорк балһсна түүмрин харулч дәкәд арвн әмән аврачиг дуудна, эвдрсн Нарт Делкән Гүүлглһнә Төвин үлдлт орад ирх.