Пьер-Симон Лаплас

Wikipedia талас
Pierre-Simon Laplace.jpg

Лаплас (Laplace) Пьер Симон (1749-1827), пранс, санчсрч, эсвч, бодь-зүүч, Петербургийн Номин Академин һазадын ачта гешун (1802). Болмҗ онлын болын теңгрин механикин ("Нарн тогталцин көдллт бүклдән болн түүнә батлмҗ") туск соңһдг үүдәврмүднь: "Задлг болмҗонл" (1812), "Теңгрин туск зоокьял" (1-5 боть,1798-1827), йилһлц тегшлтин,эсвин,бодь-зү,капилляронлыкн,дулана,дууһин, геодизин туск үүдәврмүд. Санср-тогтаврт таавр үүдәвв.