Пифагор

Wikipedia-с

Пифагор Самосийин (мана үйин өмнә 6 арвҗн.), эртени грекин күңкүләч, шаҗна болн бодлаһна үүлдәч, эсвич. Пифогореизм үүдәсмин - эртени күңкүлтад хамгин нөлә урсухул. Бүклы тооһин болын хәрцелин ордос, тегиш өнцөгтә һурвулҗна талын хоорнодк хәмәннә нутлаһ Пифагор харһав.