Ниилвр

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр
Эн зург A нертə болн B нертə олнин ниилвр үзүлжəнə. Негдгч орчм A олн болдг, хойрдгч орчм B олн болдг, көк харан A болн B олнин ниилвр болдг.