Леонард Эйлер

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Эйлер Леонард (1707 - 83), эсвич, механик, бодь-зүүч болын сансарач. Уңг- тохмарнь швейцар күн. 1726җ Петербургийн Номин Академ тал үврүвлүгдәв. 1727җ Әрәсәд нүүҗ ирсимин. Адъютант (1726), 1734 -41 җ болын 1766 җиләсан авын Петербургийн Номин Академин академик (1742-66 һазадын ачта гешүн). 1741 җиләсан авын 1766 җил күртүл Берлинд көдлөҗ бәәсмин. Эйлер ик орген соньмаста болын үүдәврумир күн. Нәәмин зун шаху эсв задлаһар, йилһәцәр, геокемҗән туск, тооһин онлын, теңгрин механикәр болын нань чигин дегтермүдин түүрвәч.