Аһулһур шилҗх

Леонард Эйлер

Wikipedia-с

Эйлер Леонард (1707 - 83),эсвч, механик, бодь-зүүч болн сансрч. Уңг- тохмарнь швейцар күн. 1726җ Петербургийн Номин Академ тал үврвлгдв. 1727җ Әрәсәд нүүҗ ирсмн. Адъютант (1726), 1734 -41 җ болн 1766 җиләсн авн Петербургийн Номин Академин академик (1742-66 һазадын ачта гешүн). 1741 җиләсн авн 1766 җил күртл Берлинд көдлҗ бәәсмн. Эйлер ик оргн соньмста болн үүдәврмр күн. Нәәмн зун шаху эсв задлаһар, йилһәцәр, геокемҗән туск, тооһин онлын, теңгрин механикәр болн нань чигн дегтрмүдин түүрвәч.