Аһулһур шилҗх

Ленцин зокал

Wikipedia-с

Ленцин зокал — күслүлсан электротурглана зөрүүллһн цәәлһедег зокал.

Күслүлсан электротурглана зөрүүлүлһан даңгинид учрасан хүврулһанд эс гиҗ җисәнд эсрегү.