Йөрәл

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску

Йөрәл — өөрд-хальмгудын амн үгин байн зөөрин дотр ончта орм эзлнә. Әмдрлиг цәәлә дүңцүлхлә, терүнә давснь йөрәл. Мана өдр-бүрин ямаран чигн керг-үүлдвр болһн цугтан бийдән зокаста йөрәлин үгтә. Эннь мана йөрәл йир өргәр олзлгддг болчкад ик өргҗсиг үзүлҗәнә. Энд үрглҗ олзлгддг кесг йөрәлмүд барлҗанавидн. Умшачнр оньган өгч энүг дасад, әмдрлдән олзлхла йир сән тусан хальдах гиҗ санҗ-анавидн.

Үлгүр[ясх | иш ясх]

Көвүдин өрвлг хәәчллһнә йөрәл Алтн хәәчин төөлг ниилҗ, Әмн наснь бат болҗ, Мөңгн хәәчин төөлг ниилҗ, Мөңкд наснь бат болҗ, Хаандан хәәртә, Олндан эңкр, Нутг нурһнаннь сүвлгч* болҗ, Ардан олн дүүнр дахулҗ, Амулң эдлтхә. Эрк бичкн шарин үсиг Эн өдр хәәчлҗ Эсрг җилдән үүнәс ик байр кетн.

__________________

* сүвлгч —селвгч