Инҗин Лиҗ

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску
Coats of arms of None.svg
Нерн Инҗин Лиҗ
Төрсн Цаг 1913
Төрсн Һазр Һооҗур
Өнгрсн Цаг 1995
Өнгрсн Һазр Эльста балһсн
Бәәдл-җирһлин Цаг 1913-1995
Бәәдг Орн Нутг Хальмг Танһч
Эрдм Хальмг бичәч

Инҗин Лиҗ (1913-гч җил Баһ Дөрвд нутгин Һооҗур селәнд (ода болхла, Көтчнрә район)— 1995) — угатя күүнә бүлд төрсн мөн. Баһ Дөрвдин Ставкин детдомд эн өссн болдг.

Бәәдл-йовдл[ясх | иш ясх]

Комсомолын халхар көдлҗ йовяд, "Улан хальмг" газетд сегләтр болҗ көдләд, хөөннь Хальмг дегтр һарһачин днрек болв.

1931-гч җиләс авн эн эклҗ бичсмн. Дәәнә урдк җилмүдт "Байчх" наадн (1939), "Баир" (шүлгүд, 1940), "Булг"(шүлгүд болн дуд, 1941), "Мана чидл"(шүлгүд, 1941) гидг нертә шүлгүдин болн дуудын хураңһу барлгдла. 1942-гч җил Төрскән харсгч Алдр дәәнд орлцад, орденәр болн медальмудар ячлгдла. Дәәнә цагин тускар эн "Дәәнә тодлврмуд" гидг түүк бичҗ үлдәсмн.

1963-гч җил "Ольдан күүкм" гидг роман бичв, кесг келврмүд бичҗ барлв. Шүлгүдин хураңһус бас барас һарһв.

1967-гч җил Инҗин Лиҗд Хальмг АССР-ин олн-эмтнә шүлгчин цол зүүгдлә.

1977-гч җилд "Большевикүд" гидг түүк бичсндән Хальмц АССР-ин О. И. Городовиковин нертв Государственн мөрән лауреатын цол зүүв. Түүкин дәкн нег нерәдлһнь — "Мобилизац", "Җилмүд болн теегм" (шүлгүд болн дуд, 1967), "Шинрсн теегин айс" (шүлгүд, поэмс, 1974), "Дурн болн дун" (шүлгуд, 1978), "Зүркни дун"'(шүлгүд, поэмс, 1981), "Теегин хаалһсар" (шүлгүд, поэмс, 1983) "Бадм цецгин туск домг" (шүлгүд болн поәм, 1984). "Мартгдшго нерд" (түүк болн келврмүд, 1990), хойр ботьта үүдәврмүдин хураңһу (19921993).

Баһ биш оньган эн орчуллһна көдлмшт өгсмн. Максим Горькийин, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтовин, С. А. Есенина, Т. Г. Шевченкон, Э. Межелайтисин, А. А. Сурковин, Ю. Марцинкявичюсин, В. В. Маяковскийин шүлгүд; К. А. Треневин "Любовь Яровая", А. Н. Островскийин "Гроза", А. Е. Корнейчукин "Платон Кречет", А. Н. Арбузовин "Иркутская история'* тидг наадд хальмг келнд Инҗин Лиҗ орчулҗ ҺарҺсмн.

1995-гч җилд Инҗин Лиҗ, Хальмг Таңһчин улсин шүлгч сәәни орнд төрсмн.