Аһулһур шилҗх

Залһус

Wikipedia-с
Залһус

Залһус[1] (лат. Melampýrum nemorósum, орос. 'Ива́н-да-ма́рья', аль: Марья́нник дубра́вный) — зерлг, ба буг өвсн урһмл. Олн җилә, болн балын шүүстә ноһавтр. Төрлт – керсңгин зүстә урһмлмуд (Chenopodiaceae).

Галерей[ясврлх | кодар ясврлх]

Заалтс[ясврлх | кодар ясврлх]

  1. Манджикова Б. Б. // Хальмг-орс терминологическ толь (урһмлмудын болн мал-адусна нерәдлһн), Калмыцко-русский терминологический словарь (флора и фауна); ред: Монраев М. У., изд-во: «КИГИ РАН» — Элиста — 2007. — 98 с. — 17 с. ISBN 978-5903833-02-3