Диломатия

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску
Ger van Elk, Symmetry of Diplomacy, 1975, Groninger Museum.

Элчлгч үүл дадлһна кергүдин, авцин, арһин эв, тодрха аацн, һардгсн төрин бүрткүлдг орн-нутгин һазад бодлһна күцәх бач. Һазад бодлһна күсл-төр күцәх, тер нутгин соньмслиг харсх шишлң һазад хәрцәнә мөчин, орн-нутгин толһачин, засгин алвни аҗллһн. Грисин келнәс һарсн үг. Хуучин Грисд díplōma гидг иткмҗин һашгта самбр нерлдг билә.