Даралт

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр
Эн зургт бәәлһн тойгин чильшиго даралт Көк өңгета болдыг. Эн даралт икдүлдахаш эс гиҗ баһрулдахаш эс гиҗ ниилулхаш эс гиҗ Cauchy болдагхаш зуг захта болдыг бәәнә.