Аһулһур шилҗх

Георг Фридрих Бернхард Риман

Wikipedia-с

РИМАН (Riemann) Бернхард (1826-66), немш эсвч. Задлаг харһалзна онлад геокемҗәнә аю эклиҗ үүдәсмин. Алгебрин, харһалзасин, йилһилац тегшелтин задлаг онлын, эгл тоhин түүгәврин, hурвынтакемҗәнә зерглән болын немлецат онлын туск дегтермүд бичисман. Римана аhу болын эн туск онл делгерүлв (Римана Геокемҗән)