Генүләч

Wikipedia-с

Генүләч (эллинмудин μάρτυς, латин martyr, арабмудин شهيد (шахид)) — зәрм шаҗна медрл болҗана. Тер медрл эн бүгд утхта: генүләч дала зовлң һарсн, шаҗн батлсн күмн.

Кирс шаҗн[ясврлх | кодар ясврлх]

Генүләч кирс шаҗт "герч" үндстә. Икңк хүвнь генүләчнр кирс шаҗна көөлһнә цагт зовлң авла.

Лал шаҗн[ясврлх | кодар ясврлх]

Генүләчин йовдл лал шаҗт маш ик өргәл-тәкл тоогдад болҗана.