Генүләч

Wikipedia талас
Jean-Léon Gérôme - The Christian Martyrs' Last Prayer - Walters 37113.jpg

Генүләч (эллинмудин μάρτυς, латин martyr, арабмудин شهيد (шахид)) — зәрм шаҗна медрл болҗана. Тер медрл эн бүгд утхта: генүләч дала зовлң һарсн, шаҗн батлсн күмн.

Кирс шаҗн[ясх | иш ясх]

Генүләч кирс шаҗт "герч" үндстә. Икңк хүвнь генүләчнр кирс шаҗна көөлһнә цагт зовлң авла.

Лал шаҗн[ясх | иш ясх]

Генүләчин йовдл лал шаҗт маш ик өргәл-тәкл тоогдад болҗана.