Ганди, Индира

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску
Indira Gandhi in 1967.jpg
Нерн Индира Приядаршини Ганди

Инди́ра Приядарши́ни Га́нди (Кевләр:Lang-hi[1]; 19 ноября 1917 — 31 октября 1984) — индин төршлин үүлдәч, 19661977 болн 19801984 җилмүдт индин залврин ахлач. Җавахарлал Нерун күүкн.

Намтр[ясх | иш ясх]

Индира Ганди Аллахабад гидг балһснд (өдгә цагт - Уттар-Прадеш гидг штатд) 1917-гч җилин ноябрин сарин 19-д төрсмн. Эн Җавахарлал Нерун, Индин түрүн залврин ахлачин болн Индин орн-нутгин конгрессин лидерин, ор һанцхн күүкн билә.

1964-гч жилд эн Лок Садхад (Индин парламентин дорд өргә) Индин орн-нутгин конгрессас депутат болҗ орлцад, Лал Бахадура Шастрин залврт көдлсмн. Шастрин нас барлһна хөөн 1966-гч жилд Индира Ганди Индин залврин ахлач болн Индин орн-нутгин конгрессин лидер болсмн (һазр делкәд хойрдгч орн-нутгин эм ахлач болҗ (Сиримаво Бандаранаике хөөн)). 1969-гч җилд, Индин орн-нутгин конгрессин хуваллһна хөөн, Индира Ганди "үлмә уга" партиг толһалв. Эн партиг Индин ах суңhлhна комиссь Индин орн-нутгин конгрессин залhмҗлач гиҗ зарлсмн.

1971-гч җилд Индира Ганди толһалсн парть, угарлтнла ноолдх зарлдад, суңһврт диилвр бәрсмн. Дәкәд эн җилд шин Пакистан-Индин дән эклсмн. Эн дәәнә нурһнд Индин әәрмин интервенцин хөөтк Дорд Пакистан, Бангладеш нер авад, богдаллһиг зарлсмн. Эн цүүгәнд Индьт СССР дипломатическ дөң күргҗ.

Индира Ганди банкин национализацллhн кев, эн заллһна нурһнд үүлдвр шулуһар өргҗгдсмн, түрүн АЭС тосхгдсмн, әрин эдл-ахуд "көк" революц болсмн. Эн заллһна туршарт Индия хот-хоолын импортин үлмәһәс сулдгдсмн.

1975-гч Уттар-Прадеш гидг штатин Деед зарһ суңһврин зокал эвдлhнд, төршлин аҗллһна цер зүүһәд, Индира Гандин гем засглв. Урдаснь Индира Ганди бачм бәәдл зарлв.

1977-гч җилд Индира Ганди, эврә алдршлтан буру чинрләд, парламентин суңһвр зарлдад, шүүгдвртә hарсмн.

1980-гч җилд Индира Ганди hаруhан босhҗоч. Эн хойрдгч заллһн сикхмүдлә цүүгәһәр темгдлсмн. Сикмүд Пенҗаб гидг штатд һолта бәәнә. Эднә толһач Җарнаил Сингх Биндранвал сикхмүдиг Индин залврас үлмә уга зарлв. Энүнә дахачнр Алтн сүм Амритсар гидг балһснд (сикхмүдин һол сүм) эзлссмн. Урдаснь 1984-гч җилд Индин залвр Алтн сүм суллдһна Цеңкр одн гидг операц кев. Эн операцин ашд 500 күүнә һолнь тасрв. Удлго, 1984-гч җилин октябрин сарин 31-д, Индира Гандин әм таслгдсмн. Энүг эврә каанр - сикхмүд - алсмн.

Индира Ганди нас барлһна хөөн энүнә көвүнь - Раҗив - залврин ахлач болҗ көдлсмн.

Заалт[ясх | иш ясх]

  1. Ганди, Индира — Энциклопедия «Вокруг света»