Бики

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску

Бики - интернет ормин болвсрулх эрдм. Тер эрдмин тәвснәс көлтә кенчн болн болвчн эн ормин өггциг чиклх чадна. Дәкәд «бики» - тер эрдмәр тоссн интернет орм.

Учр-утх[ясх | иш ясх]

 • Бики болв чигн хәләлгчин немсн угаһар зөвшәнә:
  • Болвчн олзлгчд болвчн халхиг чиклх;
  • Әдл биш халхсин загт тааврта холвата болулх;
  • Тер холва кехлә, бәәдг/бәәдг уга халхиг үзүлх.
 • Бики тохнятаһар тоссн, генткн гиичт кесн орм бәәнү? Уга, Бики - әмтн тосх орлцулдг орм.

Чинрд[ясх | иш ясх]

 • Болв чигн чиклләчин тааруллһна угаһар дала дәкҗ чикллһнә эв-арһ;
  • Холва-дүрнь кех шишлң темдгллһн;
  • Сольһна (халхин янзин) бүрткл. Әдлцүллһнә болн хәрүллһнә эв-арһ;
 • Сольһна дарунь олдлһн;
 • Һаргин нер өггдг хувалһн;
  • Гипер бичлһн: халхин болн әңгин загт холвас;
 • Демнчнрин олн.

Сүүр[ясх | иш ясх]

Бики орм болулхла, көдлвр теткүл кергтә. Үлгүрнь, Бикипедин теткүл - Mediawiki.