Вики

Wikipedia талас
(Бики талас туусн)
Одх тал: айлл, хәәвр

Вики - интернет ормин болвсрулх эрдми. Тер эрдмин тәвснәс көлтә кенчн болн болвчн эн ормин өггциг чиклх чадна. Дәкәд «Вики» - тер эрдмәр тоссн интернет орм.

Учр-утх[ясх | иш ясх]

 • Вики болв чигн хәләлгчин немсн угаһар зөвшәнә:
  • Болвычен олзулгечед болвычен халхиг чиклих;
  • Әдл биш халхусин загт тааврта холвата болулх;
  • Тер холва кехлә, бәәдг/бәәдг уга халхиг үзүлх.
 • Вики тохнятаһар тосусан, гентекн гиичет кесн орм бәәнү? Уга, Вики - әмтен тосх орлуцулдуг орм.

Чинрид[ясх | иш ясх]

 • Болв чигин чиклиләчин таарулуКурсивное начертаниелһна угаһар дала дәкҗ чиклилһанә эв-арһ;
  • Холва-дүрнь кех шишлң темдгллһн;
  • Сольһна (халхин янзин) бүрткл. Әдлуцүлалһанә болн хәрүлалһанә эв-арһ;
 • Сольһна дарунь олдалһан;
 • Һаргин нер өгагдаг хувалһан;
  • Гипер бичлиһан: халхин болн әңгин загт холвас;
 • Демнчинрин олн.

Сүүр[ясх | иш ясх]

Вики орм болулхла, көдлүвар теткүл кергтә. Үлгүрнь, Википедин теткүл - Mediawiki.