Юпитер һариг

Wikipedia талас
(Пүрвə һариг талас туусн)
Одх тал: айлл, хәәвр

Пүрвə гидг Нарнас тавдгч бәәдг һариг. Талдан Энетекгин келнәс ирсн нерн Бархсвадь болдг.