Ковд балһсн

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Кевләр:Балһснын Зура Кобд (Дунд-Ус; Ховд) — Моңһлин улсин барун үзгин балһсн , Кобд әәмгин төв. Хар-Ус-Нурин өөр.