Ховд балһсн

Wikipedia талас
(Ковд балһсн талас туусн)
Одх тал: айлл, хәәвр

Кевләр:Балһснын Зура Ховд (Дунд-Ус; Ховд) — Моңһлин улусин барун үзгин балһсн , Кобд әәмгин төв. Хар-Ус-Нурин өөр.