Арсан

Wikipedia талас
(Арсн талас туусн)
Одх тал: айлл, хәәвр
Арсна бүрдәц
Арсан микроскопд
Күүнә арсан

Арсан - мана цокцин бүркә, эн мана цокциг һазаһасн му хорлота юмсас харсана. Зуг түрүн деерән эн юм илһлнә мөч болна. Арсар дамҗаҗ көлсан һарна. Көлсн арснд бәдг көлснә үрмг бульчрхаһас хурдмн. Эн шеснд бәдг әдл юмс зуг баһ болхас биш, урссн усн болдмн. Көлсн манас даңгин (й)илһираҗ һардаман, болв икәр көлсан манд халун болхала һардаман. Халун манд, һазаһас ирдг дуланас, келхд нарна, бешин эсклә дотр дуланас, келхд мана цокц гүҗрҗ көдлмш кесн цагт болдоман.

Арсан хәләҗ харлаһан.[ясх | иш ясх]

Арсиг хәләҗ харх керг мана эрүл-дорүл болхин төлә кергетә. Кир болын шора дахад мана арсн деер кесг микроб болн талдан олын зүсн арсна гем ирүлдүг үүрмг әмтә юмс суна. Арсна гем-машулдаг-тадн меддг бишийт, энүг йир бичкин шалз һарһадаг биший; талдан чигн кесг арсна гем бәнә. Эн гемс эс авхин төлә арсан цевр бәрҗ бәх кергетә. Тер дотр һаран дару-дарунь уһаҗ бәх кергтә, тер юнгад гихлә эн юмнас икәр киртинә. Дару дарунь толһаһан уһаҗ бәх кергтә. Цаг цагтань дола хонгин нег баньд орҗ бәх кергетә. Арсан шархаталһан әмшегтә. Зәрмдән арсан әрвҗ уга маҗҗ оркв чигн энүгәрнь гем һарһдг микроб орна. Тер учрар арсан шархтахм биш. Кемр арсандан шарх һарһҗ орксн цагтан, шархан цевр усар уһаҗ оркад, йод түркичкәд, цевр сернеҗал эсклә кенчерәр боҗ оркох кергтә. Йодар шархад орсн микробиг алад, цевр бодһа киртихәснь хальчлах. Шархан киртәснәс авн ик му йовдл болхинь санҗ бәх кергетә.