Амдалһан

Wikipedia талас
(Амдлһн талас туусн)
Одх тал: айлл, хәәвр

A болн B ганцахан олнин цегиг ниилүлдаг олн амдалһан нерәдгҗәнә.

A болын B олнин амдалһан: