Эсв

Wikipedia гидг һазрас өггцн

Эсв - хуучн беркин, кевин туск ном. Эсв кергтә юмна чинрмүдиг шинҗләд, эниг товчлгч бәәнә.

Һол авц[чиклх | править вики-текст]

Юмна чинр эсвин келәр иткүл нерәдлнә. Чаңһ ухана тоолврар, онл юмна туск тосхмн. Эн онл эвсин үлгүр бәәнә.

Тууҗ[чиклх | править вики-текст]

Кипу, инкуд то бичлх олзсн

Колмогорин пандита эн эсвин тууҗа бәәһүлт сана һарһав.

  • Эсвин төрлт - то, аһу, зә болв нань чигн төрмүд һарсн цаг.
  • Амр эсв.
  • Даалһврин шинҗллһн.
  • Ода цагин эсв.

Һол төрмүд[чиклх | править вики-текст]


"http://xal.wikipedia.org/w/index.php?title=Эсв&oldid=67459" гидг халхас йовулсн