Берк

Wikipedia гидг һазрас өггцн

Берк гидг математикин уг медрл дүүрхин төлə эдллдг бəəнə. Үлгүрлхд, даалһврин һардг дүүр Даалһврин берк нерлдг бəəнə.