Тойг

Wikipedia гидг һазрас өггцн

Тойг гидг аатрулгдсн медрл толгдхин төлə эдллдг бəəнə. Тойгин бичдг темдг болн аатрулгдсн медрл хойриг тойг гиһəд нерлдг бəəнə. Ода цагт Тойгин эдллһн əвр ик болдв - телепон биирклһн, код далдлһн, диг дарань тогтлһн. Математикд тойгин заглһн делгүрəд дала шин медрл багтллад авла: хоосн тойг (ноль), Хасх тойг, Җигтә тойг, Трансцендентн тойг.