Даралт

Wikipedia гидг һазрас өггцн
Эн зургт бәәлһн тойгин чилшго даралт Көк өңгта болдг. Эн даралт икдүлдхш эс гиҗ баһрулдхш эс гиҗ ниилулхш эс гиҗ Cauchy болдгхш зуг захта болдг бәәнә.