Үлмҗ өдр

Wikipedia гидг һазрас өггцн

Үлмҗ өдр - Мигмр Пүрвә хойр өдрин хоорнд бәәдг өдр. Тер нерн Үлмҗ һарига өдр таана. Йоста һурвдгч долан хонгин өдр бәәнә, зәрм орн-нутгт дөрвдгч өдр.