Хүврлһн

Wikipedia гидг һазрас өггцн

Хүврлһн гиж темдг оңдан болдг берк орнд зогсaд бəəдг. Хүврлһна керглх тогтна керглхин сөрү.