Нарн өдр

Wikipedia гидг һазрас өггцн

Нарн өдр - Бембә Сарң хойр өдрин хоорнд бәәдг өдр. Тер нерн Нарна өдр таана. Йоста зурһадгч долан хонгин амрлһна өдр бәәнә, зәрм орн-нутгт тавдгч өдр.