Мөрн сарин 22

Wikipedia гидг һазрас өггцн

Моһа сарин 22 григорин литд 112-гч (немсн җил болхла, 113-гч) җилин өдр болҗана. Шин җил күртл 253 өдрмүд улдв.

Йовдлмуд[чиклх | править исходный текст]

  • 1370 — Бастилия өргә тосхҗ эклсн цаг.
  • 1913 — в Петербургд Правда газет эклҗ болла.
  • 1943 — ЛСД диинргч чинр соңслад болҗ.
  • 1970 — «Северный полюс-20» шинҗллһнә станц экслмн.

Байруд[чиклх | править исходный текст]

  • Делкән Һазр һаригин өдр.
  • Орс нутга экологин харсллһна өдр.

Төрсн әмтн[чиклх | править исходный текст]

  • 1724 — Иммануил Кант немш күңкләч.

Өңгрсн әмтн[чиклх | править исходный текст]

Өдрмүд
Туула 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Лу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Моһа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Мөрн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Хөн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Мөчн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Така 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ноха 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Һаха 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Хулһн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Үкр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Бар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31