Басң өдр

Wikipedia гидг һазрас өггцн

Басң өдр - Пурвә Бембә хойр өдрин хоорнд бәәдг өдр. Тер нерн Басң һарига өдр таана. Йоста тавдгч долан хонгин өдр бәәнә, зәрм орн-нутгт зурһадгч өдр.