Эсргү тойг

Wikipedia гидг һазрас өггцн

Эсргү болн эс-Эсргү бәәдгнь Бәәлһн тойгин онч. Эсргү тойг 0 баһта. Үлгүрлхд, -1.414, -1. Хоосн тойг 0 бийинь Эсргү биш болн эс-Эсргү биш.