Даалһвр

Wikipedia гидг һазрас өггцн

Нег олна юмн талдан олна юмнд тольсн аш даалһвр болдг. Үлгүрлхд, Орс Өөрд Толь даалһвр болхий, юнгад гихлә Орс Үгс олна орс үг юмн Өөрд Үгс олна өөрд үг юмнд тенд тольдад бәәнә. Математикд тер юмс бәәлһн тойг болдг бәәнә.