Нүүдлə

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску

Нүүдлə - гидг хальмг дун бүрдсн цагас.

Асхн намрин сөөднь
Ардаснь салькн үләнә
Эн салькна айсарн
Эрвң күүкн гейүрнә

Хол һазрт йовсн
Хоошарнь сангдна
Барлад бичсн бичгиг
Байрлад Нүүдлә умшна

Нүүдлә, Нүүдлә
Нүүдлә, Нүүдлә
Нүднчн сәәхн Нүүдлә
Санҗ бичә ууль
Салькн өрҗ дуул

Цеңнәд өргсн дууһин
Цергчнр көвүд соңгсна
Ор нутгин чинриг
Ончта кевәр манна

Нүүдлә, Нүүдлә
Нүүдлә, Нүүдлә
Нүднчн сәәхн Нүүдлә
Санҗ бичә ууль
Салькн өрҗ дуул