Wikipedia:Яһҗ шин халха эклих: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
б
нет описания правки
бНет описания правки
бНет описания правки
 
</div>
 
Тер халх ''ю кеһәд шин [[Википеди]]нБикипедин халх бүтәх'' туск бичәтә.
 
== Һол селвгүд ==
 
* Түрүһәр шүүтн: тер нертә аль төртә халх/зүүл бәәҗ бәәнү?
* Сән шин халх эклх авц: <font color="#d53e07">улан заалһиг</font> дахтандахтн. (тодрхаһар цаараньдн)
* Тодлтн: ахр ''нүр үг'' болв чигн зүүлд/халхд кергтә.
* ''[[Wikipedia:Зүүлин нерәдлһн]]'' умшад, дигтә-тагта нерәдлһн суңһтн.
== Бәәдг улан заалһас экллһн ==
 
Шин халх эклхәр, та тер халхд заадг заалһиг дахад эклахэклх чаднат.
 
ВикипединБикипедин халхс умшхла, та бичиснбичсн уга халхд заадг заалһс үзнәт ([[терүнә чиңгә]]).
БичиснБичсн уга халхадхалхд заадг заалһасзаалһс <font color="#d53e07">улан өңгәр</font> үзүлсамнүзүлсмн.
Тер заалһ даххла, та эн бәәдлтә халхд орад болнат:
 
<blockquote>Та заалһиг дахад бәәдг уга халхд ирв.<BR />
Терүг бүтәҗ болхла, дораһар терзидтерзд бичтинбичтн (дәкәд өггцнә төлә [[Цəəлһлһн:Һарг|тәәлвр]] хәләтн).<BR />
Та эн һазрт эндүһәр бәәхлә, '''Хәрү''' дарциг дартандартн.
</blockquote>
 
Тегәд тана зүүлин бичигбичг сексн теегт орултанорултн. Зүүл күцәд, «Хадһлх» дарциг шавдалтаншавдлтн (дораснь). (Урдаснь халхин бәәдл хәләх, «Хәләвр» олзултанолзлтн.)
 
== ХурданХурдн эклаһанэклһн ==
 
Тер бәәдлтә бичигбичг хайгин мөрәд бичҗ орулх — амр гисн эклһнә арһ:
 
<nowiki>http://xal.wikipedia.org/wiki/Зүүлин үлгүр</nowiki>
«Бүтәх» заалһиг (ора) дахтн. Тегәд әдл үүлд кетн.
 
'''АҗгалһанАҗгллһн'''. Этот метод может привести к искорёженному названию из-за ошибки реализации браузера. Браузер Firefox 1.5.0.1 в Линуксе страдает от этой ошибки<ref>http://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=329202</ref>.
 
 
-->
 
== АҗгалһанАҗгллһн ==
<references/>
 
== Дәкәд ==
* [[Wikipedia:Зүүлин нерәдлеһаннерәдлһн]]
* [[Wikipedia:Википедьт иим төрмүд бəəх зөвтə]]
* [[Wikipedia:Яһҗ халх чиклх]]
184

правки

Айллын цес