Wikipedia:Яһҗ шин халха эклих: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
52 байта добавлено ,  4 года назад
б
нет описания правки
б (Удалённое перенаправление на Нүр халх)
Царан: удалено перенаправление
бНет описания правки
</div>
 
Тер халх ''ю кеһәд шин Бикипедин[[Википеди]]н халх бүтәх'' туск бичәтә.
 
== Һол селвгүд ==
 
* Түрүһәр шүүтн: тер нертә аль төртә халх/зүүл бәәҗ бәәнү?
* Сән шин халх эклх авц: <font color="#d53e07">улан заалһиг</font> дахтндахтан. (тодрхаһар цаараньдн)
* Тодлтн: ахр ''нүр үг'' болв чигн зүүлд/халхд кергтә.
* ''[[Wikipedia:Зүүлин нерәдлһн]]'' умшад, дигтә-тагта нерәдлһн суңһтн.
== Бәәдг улан заалһас экллһн ==
 
Шин халх эклхәр, та тер халхд заадг заалһиг дахад эклхэклах чаднат.
 
БикипединВикипедин халхс умшхла, та бичснбичисн уга халхд заадг заалһс үзнәт ([[терүнә чиңгә]]).
БичснБичисн уга халхдхалхад заадг заалһсзаалһас <font color="#d53e07">улан өңгәр</font> үзүлсмнүзүлсамн.
Тер заалһ даххла, та эн бәәдлтә халхд орад болнат:
 
<blockquote>Та заалһиг дахад бәәдг уга халхд ирв.<BR />
Терүг бүтәҗ болхла, дораһар терздтерзид бичтнбичтин (дәкәд өггцнә төлә [[Цəəлһлһн:Һарг|тәәлвр]] хәләтн).<BR />
Та эн һазрт эндүһәр бәәхлә, '''Хәрү''' дарциг дартндартан.
</blockquote>
 
Тегәд тана зүүлин бичгбичиг сексн теегт орултнорултан. Зүүл күцәд, «Хадһлх» дарциг шавдлтншавдалтан (дораснь). (Урдаснь халхин бәәдл хәләх, «Хәләвр» олзлтнолзултан.)
 
== ХурднХурдан эклһнэклаһан ==
 
Тер бәәдлтә бичгбичиг хайгин мөрәд бичҗ орулх — амр гисн эклһнә арһ:
 
<nowiki>http://xal.wikipedia.org/wiki/Зүүлин үлгүр</nowiki>
«Бүтәх» заалһиг (ора) дахтн. Тегәд әдл үүлд кетн.
 
'''АҗгллһнАҗгалһан'''. Этот метод может привести к искорёженному названию из-за ошибки реализации браузера. Браузер Firefox 1.5.0.1 в Линуксе страдает от этой ошибки<ref>http://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=329202</ref>.
 
 
-->
 
== АҗгллһнАҗгалһан ==
<references/>
 
== Дәкәд ==
* [[Wikipedia:Зүүлин нерәдлһннерәдлеһан]]
* [[Wikipedia:Википедьт иим төрмүд бəəх зөвтə]]
* [[Wikipedia:Яһҗ халх чиклх]]
184

правки

Айллын цес