Wikipedia:Яһҗ шин халха эклих: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
== Бәәдг улан заалһас экллһн ==
 
Шин халх эклхәр, та тер халхд заадг заалһиг дахад эклхэклах чаднат.
 
Википедин халхс умшхла, та бичисн уга халхд заадг заалһс үзнәт ([[терүнә чиңгә]]).
Бичисн уга халхдхалхад заадг заалһсзаалһас <font color="#d53e07">улан өңгәр</font> үзүлсмнүзүлсамн.
Тер заалһ даххла, та эн бәәдлтә халхд орад болнат:
 
<blockquote>Та заалһиг дахад бәәдг уга халхд ирв.<BR />
Терүг бүтәҗ болхла, дораһар терздтерзид бичтнбичтин (дәкәд өггцнә төлә [[Цəəлһлһн:Һарг|тәәлвр]] хәләтн).<BR />
Та эн һазрт эндүһәр бәәхлә, '''Хәрү''' дарциг дартндартан.
</blockquote>
 
Тегәд тана зүүлин бичгбичиг сексн теегт орултнорултан. Зүүл күцәд, «Хадһлх» дарциг шавдалтан (дораснь). (Урдаснь халхин бәәдл хәләх, «Хәләвр» олзултан.)
 
== Хурдан эклаһан ==

Айллын цес