Түүмрин харулч

Wikipedia гидг һазрас өггцн
Нью Йорк балһсна түүмрин харулч дәкәд арвн әмән аврачиг дуудна, эвдрсн Нарт Делкән Гүүлглһнә Төвин үлдлт орад ирх.