Ленцин зокал

Wikipedia гидг һазрас өггцн

Ленцин зокал — күслүлсн электротурглана зөрүүллhн цәәлһдг зокал.

Күслүлсн электротурглана зөрүүллhн даңгинд учрсн хүврлhнд эс гиҗ җисəнд эсргү.