Бүкл тойг

Wikipedia гидг һазрас өггцн

Йиртмҗин тойг багтаҗ авсн 0 тойг (0, 1, 2, 3, ...) болн эднин эсргү тойг (0, −1, −2, −3, ...) хамдан Бүкл тойг болдг бәәнә. Үлгүрлхд, 65, 7, болн −756 Бүкл тойг болхий; 1.6 болн 1½ Бүкл тойг болдг биш.