Бүгдə олн

Wikipedia гидг һазрас өггцн

Олна онлд, нег чигн олн һарһл уга олн Бүгдə олн болхв.

Боломҗин онлд, нег чигн олн һарһл уга йовдл бəəдг зергин харан Бүгдə олн болхв.