Бельҗмудин Нутг

Wikipedia гидг һазрас өггцн
(Бельҗмудин Орн Нутг гидг һазрас авч одсмн)
Бельҗмудин Нутг
дораһазрмудар Koninkrijk België
пранцсар Royaume de Belgique
немшар Königreich Belgien
Туг Сүлд
Туг Сүлд
Location Belgium EU Europe.png
Частрин нерәдлһн: «Брабанцонна»
Эклцн 1830
Келн дораһазрмудин, пранцсин, немшин.
Хотл Балһсн Брюссель
Икәр балһсн Брюссель, Антверпен, Гент, Льеж, Шармруа, Брюгге
Орн-нутгин тогтац Хаана йосн
Һардачнрин үүл Альберт II
Һардачнр Elio Di Rupo
Девскр һазр 32 545 км²
Усна процент 6,4 %
Улс 10 511 000 (2005)
Валют Евро (EUR)
Тавцң Лав Домен .be
Телефона код +32


Бельҗмудин Орн Нутг (пранцсар Royaume de Belgique) - Европд бәәдг орн нутг. 2005 җилин тодигәр эн орн нутгт 10,511,000 әмтн бәәдг билә.

Бельҗмудин Орн Нутгин хотл балһсна нерн - Брюссель.


 
Европин орн-нутг

Өстрмүдин Орн | Азермудин Орн | Арнагудин Орн | Андормудин Нутг | Хемшудин Орн | Цаһанорсин Орн | Бельҗмудин Нутг | Болгармудин Орн | Босмудин болн Херцегудин Орн | Ватикан Балһсн | Ик Бритишин болн Ар Гәәлгүдин Ниицәтә Нутг | Хунһармудин Орн | Ниицәтә Немшин Орн | Грисин Орн | Гүрҗмүдин Орн | Данскгин Нутг | Гәәлгүдин Орн | Ислгудин Орн | Эспанмудин Нутг | Италмудин Орн | Хасгудин Орн¹ | Кипрудин Орн | Латдин Орн | Литдин Орн | Лихтенштейна Нутг | Лүксин Балһсна Нутг | Масидин Орн | Малтдин Орн | Молдавмудин Орн | Монакин Нутг | Недерлендин Нутг | Ноорскгин Нутг | Польшин Орн | Португишин Орн | Пранцсин Орн | Румудин Орн | Сан Маринмудин Орн | Серпудин Орн | Словакудин Орн | Словенмудин Орн | Туркгудин Орн¹ | Украинмудин Орн | Суһомудин Орн | Хорватин Орн | Хар Уулин Орн | Чекмудин Орн | Свисин Ниицән | Сведин Нутг | Эстдин Орн | Орсин Ниицән¹


Үлмәд девскр һазр: Акротирин болн Декелин Һазр | Аландин Арлс | Гөрнзин Арл | Гибралта Балһсн | Җерсин Арл | Мэнин Арл | Форойсин Арлс | Свалбард | Ян Майенин Арл

Медҗ Гөрдлтә Орн Нутгин буулһавр (үннәр эврән бәәдг): Апсин Таңһч | Косовин Таңһч | Уулта Карабахин Таңһч | Днестр Кевсин Молдавмудин Таңһч | Ар Кипрудин Таңһч | Өвр Өседин Таңһч

¹ Һолар Азин төләд